هدف تربيت کارشناس علوم دينى و معارف اسلامى است. طول دوره ۴ سال است. علاوه بر حدود ۱۴۰ واحد دروس عمومي، پايه، تخصصى و اصلى يک دوره مشتمل بر چند درس به‌ عنوان پيش‌نياز وجود دارد. فارغ‌التحصيلان با فرا گرفتن يک سلسله معلومات بنيادى در همهٔ رشته‌هاى اصلى علوم و معارف اسلامي، خواهند توانست نيازهاى بسيارى از سازمان‌ها از جمله مراکز تربيت معلم، دادگستري، سفارتخانه‌هاى ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد را مرتفع سازند.