هدف آموزش و تربيت افرادى است که به‌طور رسمى عهده‌دار مسئوليت‌هائى در شبکهٔ بانکى شده، قسمتى از نياز آنها را در زمينهٔ امور محوله تأمين کنند. طول دوره ۲ سال است. دروس به ‌صورت عمومي، پايه و تخصصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس تخصصى دوره عبارت است از: اصول بانکداري، حسابرسى داخلى بانک‌ها، حقوق بازرگاني، فارغ‌التحصيلان قادر به انجام فعاليت‌هاى زير خواهند بود:


انجام کليهٔ امور حسابدارى شعب واحدهاى بانکى - ادارهٔ امور مربوط به باجه‌داري، امور مشتريان، دريافت و طبقه‌بندى آمار و اطلاعات، اشتغال به کارهاى عمومى در ادارهٔ مرکزى بانک‌ها، سرپرستى و اداره يا معاونت بعضى واحدهاى ستادى و شعب بانک‌ها.