هدف تربيت کارشناسانى است که با بازمانده‌هاى اقوام دوران‌هاى مختلف گذشته، عقايد، رسوم و عادات گوناگون آنان آشنا شوند. داوطلب بايد ذوق و علاقه به کارهاى هنرى را توأم با استقامت، دقت و ظرافت داشته باشد. طول متوسط دوره ۴ سال است و فارغ‌التحصيلان با عنوان کارشناسى در پژوهش‌هاى علمى و کاوش‌هاى باستانى به‌ کار مى‌پردازند. بعضى از مراکز استخدام اين کارشناسان بدين شرح است: سازمان‌هاى جغرافيائي، نقشه‌برداري، معمارى و شهرسازى و نگهدارى بناهاى تاريخى.