هدف تربيت نيروى انسانى مورد نياز نهادها و واحدهاى تحقيقاتى و اطلاعاتى ايران و تأمين نيازمندى‌هاى مؤسسه‌هاى فوق‌الذکر جهت انجام وظايف محوله و ترجمهٔ اسناد و مدارک موجود در اين واحدها مى‌باشد.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود زبان عربى را تکلم و با فرهنگ و ادبيات عرب آشنائى يابند تا بتوانند پاسخ‌گوى نياز فعلى و آتى سازمان‌هاى تحقيقاتى و اطلاعاتى کشور باشند.