هدف تربيت دامپزشکان ورزيده در زمينهٔ پيشگيري، ريشه‌کني، درمان بيمارى‌هاى دامي، تأمين بهداشت عمومى از طريق کنترل مشترک انسان و دام و کنترل بهداشتى مواد غذائى با منشاء دامى است. طول دوره حداقل ۵/۵ سال و به‌ طور متوسط ۶ سال است. کارآئى فارغ‌التحصيلان عبارت است از : تشخيص، پيشگيري، ريشه‌کنى و درمان بيمارى‌هاى دامى در دامدارى‌هاى سنتى و صنعتي، مديريت واحدهاى دامپزشکي، برنامه‌ريزى و تحقيق پيرامون معضلات دامپزشکي، مبارزه با بيمارى‌هاى مشترک، تدريس و تحقيق در دانشکده‌ها و آموزشکده‌هاى دامپزشکى و پژوهش در مؤسسات تحقيقاتى ذى‌ربط.


امکان ادامهٔ تحصيلات در دوره‌هاى تخصصى دامپزشکى وجود دارد.