هدف‌ تربيت افرادى است که در محيط‌هاى کارى مستقر شده و پس از مطالعه و بررسى مشکلات بهداشتى محيط‌هاى کار (نظير کارگاه‌ها و کارخانجات) نيروهاى انسانى شاغل را از لحاظ عوامل نامناسب فيزيکي، شيميائي، بيولوژيکى و کنترل ضوابط ايمنى کار و کارگران، با همکارى ساير کارشناسان بهداشتى و سازمان‌هاى ذى‌ربط بررسى کرده، مناسب‌ترين روش‌هاى رفع اين مشکلات را به کمک کارفرمايان فراهم سازند و همچنين موازين ايمنى و مسائل بهداشت فردى را به کارگران بياموزند. اطلاعات و آمارهاى لازم را جمع‌آوري، طبقه‌بندى و کنترل کنند. دروس به ‌صورت نظري، عملى و کارآموزى ارائه مى‌شود. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت کار و امور اجتماعى و کارخانجات مشغول کار شوند. کسانى که به خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در مى‌آيند برحسب نياز در مراکز بهداشتى درمانى نزديک به محيط کار و مراکز بهداشت شهرستان‌ها خدمت خواهند کرد. امکان ادامهٔ تحصيل طبق ضوابطى تا سطح کارشناسى و کارشناسى ارشد بهداشت حرفه‌اى فراهم است.