فيزيوتراپى رشته‌اى است که با استفاده از عوامل فيزيکى (مثل گرما، سرما، نور، الکتريسته و ...) و عوامل مکانيکى (تمرينات و حرکت‌هاى مختلف) در جهت کمک به درمان و بهبود يا بازگرداندن کار اعضاء بدن و هدايت بيمار براى استفاده از توانائى باقى‌مانده و به ‌دست آمده براى جبران هرچه بيشتر ناتوانائى‌ها و محدوديت‌ها براى رسيدن مستقل فرد معلول و بيمار در حد امکان کوشش مى‌نمايد.


هدف از ارائهٔ اين دوره تربيت افرادى است که پس از طى دوره کارشناسى فيزيوتراپى بتوانند براساس تشخيص پزشک درمان فيزيکى بيماران را به ‌عهده گيرند.