هدف تربيت افراد فنى است که در زمينهٔ علوم گياهى - عوارض زمين - عوامل اقليمى - آب و خاک - عوامل تخريب و انحطاط مراتع و فرسايش حوزه‌هاى آبخيز و بيابان‌زدائى و نيز حفاظت، اصلاح و احياء مراتع به ‌عنوان منابع طبيعى توليد آب و علف، داراى بينش کافى جهت اجراء طرح‌هاى مرتع‌دارى و آبخيزدارى باشند.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در اجراء طرح‌هاى آبخيزدارى و تثبيت فيزيکى و بيولوژيکى ريگ‌هاى روان که توسط مهندسين و کارشناسان مربوط تهيه و تدوين گرديده است، و نيز اجراء طرح‌هاى مرتع‌دارى و توليد علوفه در عرصه‌هاى مربوط مانند وزارت جهاد کشاورزى فعاليت و همچنين با مدرسين و محققين مؤسسات آموزشى و پژوهشى در اين زمينه همکارى نمايند.


با توجه به اينکه اغلب حوزه‌هاى آبخيز، مراتع طبيعى و بيابان‌ها در معرض فرسايش آبي، بادى و چراى مفرط توسط دام‌ها قرار دارند و سير انحطاط و قهقرائى را مى‌پيمايد، براى پيشگيرى از روند تخريبى و بيابان‌زدائى و احياء و اصلاح مراتع اهميت و ضرورت تشکيل اين دوره را روشن مى‌سازد.