هدف تربيت افرادى است که با علوم مختلف بيولوژى جانورى و گياهى و اکولوژى دريائى به‌ عنوان منابع و زيربناى شيلات آشنا گشته و به شناخت آبزيان داخلى (آب شيرين) و دريائى و نحوهٔ تکثير و پرورش گونهٔ آبزيان بپردازند و وسايل صيد و صيادى و فرآورده‌هاى آبزيان را بياموزند طول دوره ۴ سال است که مستلزم گذراندن دروس عمومي، درس علوم پايه، دروس اصلى منابع طبيعي، دروس تخصصى و دروس انتخابى است. فارغ‌التحصيلان با دارا شدن درجهٔ مهندسى منابع طبيعى در رشتهٔ شيلات و محيط زيست مى‌توانند در امور زير مفيد واقع شوند.


- افزايش اطلاعات و آگاهى‌هاى افراد نسبت به شيلات و کار آن


- رشد و پرورش، قدرت درک مفاهيم اساسى شيلات و آبزيان و زيست‌‌گاه‌هاى آبى


- توسعهٔ شايسته در کاربرد مناسب‌ترين روش براى حل مسائل و مشکلات شيلات کشور


- کسب مهارت در تهيه، اجراء و نظارت طرح‌هاى پژوهشى کاربردى مربوط به شيلات و آبزيان، فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند به ‌عنوان کارشناس در مؤسسات آموزشى و پژوهشى و در سازمان شيلات کشور و واحدهاى تابعه به‌ عنوان مسئول برنامه‌ها و پروژه‌ها خدمت کنند