هدف تربيت افرادى است که با عنوان تکنسين مدارک پزشکى بتوانند مدارک پزشکى بيمارستان‌ها، مراکز بهداشتي، درمانى آموزشى را به منظور استفاده از آنها در امور آموزشي، پژوهشى و درمانى به‌صورت عملى نگهدارى کنند. همچنين قادر باشند آمارهاى مفيد، ارزنده و کاربرى را به نحوى متناسب براى استفاده در برنامه‌ريزى بهداشتي، درمانى و آموزشى تهيه کنند. طول دوره حداکثر ۳ سال است. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند مسئوليت هر يک از قسمت‌هاى پذيرش - مدارک پزشکى - آمار - کُدگذارى را در بيمارستان‌ پذيرفته و امور زير را انجام دهند:


- آگاهى از نحوهٔ صحيح پذيرش بيمار و به‌ کار بستن آن.


- تهيه آمار مفيد از همهٔ فعاليت‌هاى يک مرکز اعم از بهداشتي، درمانى و آموزشي.


- پياده کردن کامل طبقه‌بندى بين‌المللى بيمارى‌ها با استفاده از کتب مربوط بالاخصICD.