هدف تربيت نيروى انسانى مورد نياز آزمايشگاه‌هاى پزشکى و انجام آزمايش‌هاى متداول زير نظر مستقيم پاتولوژيست مى‌باشد، يک کاردان علوم آزمايشگاهى قادر است در مراکز بهداشتى و درمان سراسر کشور اعم از شهر و روستا زير نظر پاتولوژيست خدمات آزمايشگاهى را انجام دهد. طول متوسط دوره ۲ سال است. دروس به‌ صورت عملي، نظري، کارآموزى خارج از آموزشکده عرضه مى‌شود. دانشجويان علاوه بر گذراندن دروس عمومي، پايه و اصلى و تخصصى از ترم آخر به کارآموزى در عرصه طبق برنامه‌اى محض در آزمايشگاه‌ها و بيمارستان‌هاى آموزشى آموزش عملى خواهند ديد. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند، آزمايش‌هاى اوليه را در آزمايشگاه‌هاى مراکز بهداشتى و درمان تحت نظر مسئول آزمايشگاه انجام دهند و به‌ عنوان کاردان آزمايشگاه قادر به انجام آزمايش‌هاى روتين بيوشيمي، ميکروب‌شناسي، انگل‌شناسي، خون‌شناسي، سرم‌شناسى و ... زير نظر پاتولوژيست يا کلينيکال پاتولوژيست باشند و پس از پايان دوره طبق مقررات مصوب شوراى عالى برنامه‌ريزى با گذراندن امتحان ورودى به دورهٔ کارشناسى ناپيوسته، علوم آزمايشگاهى راه يابند.