اين دوره با اهداف زير تأسيس شده است:


- تربيت کادر متخصص فنى تجارى متعهد به اسلام براى انجام وظيفه در شرکت بيمهٔ ايران، به‌طور کلى در صنعت بيمه در داخل کشور و خارج از آن.


- تهيه متون تحقيقاتى و اطلاعاتى در زمينهٔ تحولات اقتصادي، حمل و نقل، پيشرفت بيمه در ايران و جهان و بررسى روابط بين‌المللى (بيمه‌هاى اتکائي).


- تربيت کادر متخصص و کارشناسان بيمه به منظور توسعهٔ صنعت بيمه در ايران و جلوگيرى از خروج ارز از کشور.


طول دوره ۴ سال است و ۲۴ هفته کارآموزى در داخل يا خارج کشور نيز خواهد داشت. دروس دوره به‌صورت عمومي، پايه، اصلى و اختصاصى است. بعضى دروس اصلى و تخصصى عبارت است از: اصول مديريت بازرگاني، پژوهش عملياتي، مديريت توليد، بيمهٔ حمل و نقل، بيمهٔ آتش‌سوزي، و خطرات تبعي. فارغ‌التحصيلان با کسب مهارت‌هاى عملى و علمى مى‌توانند در داخل و خارج کشور تصدى مديريت‌هاى مختلف را به‌ عهده گرفته جايگزين کارشناسان خارجى شوند.