هدف تربيت افرادى است که با کمک ساير نيروهاى بهداشتى و درمانى بتوانند در مراکز بهداشتى درمانى روستائى از انتشار بيمارى‌ها جلوگيرى کنند. داوطلب بايد براى سپردن تعهد در روستاها آمادگى داشته باشد. طول دوره تقريباً ۲ تا ۵/۲ سال است. دانشجو بعد از گذراندن واحدهاى درسى و دو دوره کارآموزى در شهر و روستا فارغ‌التحصيل مى‌شود. مهم‌ترين وظايف فارغ‌التحصيلان عبارت است از:


- شناخت کلى انتشار بيمارى‌هاى واگيردار و غيرواگيردار در منطقه.


- انجام دادن واکسيناسيون‌هاى مورد نياز جميع گروه‌هاى سني.


- آموزش بهداشت به‌ صورت فردى و گروهي.


- اجراء برنامه‌هاى ايمن‌سازى منطقه چه از طريق مرکز يا به ‌طور سيار و نظارت بر اين‌گونه امور.


امکان ادامهٔ تحصيل در دورهٔ کارشناسى ناپيوسته رشتهٔ بهداشت عمومى از طريق آزمون ورودى فراهم است.