دورهٔ کاردانى پرورش زنبور عسل دوره‌اى است که بر اساس نياز کشور تدوين شده است. هدف اين دوره تربيت نيروى انسانى متخصص در زمينهٔ پرورش زنبور عسل است تا ضمن حفظ، احياء، توسعه و بهره‌بردارى صحيح از منابع طبيعى و کشاورزى امکان بهبود کمّى و کيفى توليدات اين بخش را فراهم آورد.


الف- نقش و توانائى‌ها:


- سرپرستى و ادارهٔ زنبورستان‌هاى کوچک و بزرگ و انجام امور محوله.


- کاربرد صحيح وسايل، تجهيزات و نهادهاى توليدي.


- اشاعهٔ فرهنگ نوين زنبورداري.


- استحصال و فرآورى محصولات زنبور عسل.


- همکارى در توليد ملکه زنبور عسل.


- شناسائى و تعيين مناطق مناسب پرورش زنبور عسل و مهم‌ترين گياهان شهدزا و گرده‌زا.


- نظارت بر امور بهداشتى و زيست محيطى زنبور عسل.


- بررسى نيازهاى محلى و منطقه‌اى در زمينه پرورش زنبور عسل.


ب- مشاغل قابل احراز:


- کاردان پرورش زنبور عسل.


- کاردان پرورش ملکه و اصلاح نژاد زنبور عسل.


- کاردان کارگاه، تعمير، سرويس و ساخت وسايل زنبورداري.


- سرپرست واحدهاى توليد و فرآورى محصولات زنبور عسل.