هدف تربيت افرادى است که بتوانند به ‌عنوان کارشناس در زمينه‌هاى مختلف طراحى فضاى سبز، برنامه‌ريزى منطقه‌اى و مطالعات و همچنين به ‌صورت مربى در آموزشکده‌هاى کشاورزى و حرفه‌اي، مجرى امور تحقيقات بوده و نيز به ‌عنوان مدير و مجرى و ناظر فضاى سبز در مناطق شهرى و پارک‌هاى منطقه و باغ‌هاى گياه‌شناسى بخشى دولتى يا خصوصى منشاء خدمت باشد.


فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند وظايف زير را عهده‌دار شوند:


- به ‌عنوان طراح، مدير و ناظر و مجرى فضاى سبز در شهردارى‌ها و مؤسسات دولتى و خصوصى و محوطه‌هاى ادارى و مسکوني


- به‌ عنوان کارشناس و برنامه‌ريز در زمينه‌هاى مختلف در واحدهاى اجرائى نظير وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزى


- به‌ عنوان مربى در دبيرستان‌هاى کشاورزى و حرفه‌اى و مجرى امور تحقيقات در واحدهاى تحقيقاتى


- نياز شهرها به‌ ويژه شهرهاى بزرگ - به فضاى سبز و بهبود محيط زيست و استفادهٔ صحيح از آن اهميت و ضرورت اين رشته را مشخص مى‌کند. از دانشگاه‌هائى که در اين رشته دانشجو مى‌پذيرند، دانشگاه تهران و تبريز مى‌باشند.