هدف از تأسيس اين رشته تربيت افرادى است که قادر باشند عمدتاً در مراکز بهداشتى - درمانى ضمن شناخت شرايط محيطى و اطلاع از وضعيت جمعيت منطقه، با کمک ساير نيروهاى بهداشتى و درماني، در زمينهٔ بهداشت مادران و کودکان فعاليت کنند. فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر به انجام مراقبت‌هاى مادران و کودکان (انجام واکسيناسيون، آموزش بهداشت، تشکيل پروندهٔ بهداشتي) و شناخت کلى عوامل انتشار بيمارى‌هاى واگيردار و غيرواگيردار خواهند بود.


امکان ادامهٔ تحصيل در دورهٔ کارشناسى ناپيوسته رشتهٔ بهداشت عمومى از طريق آزمون ورودى فراهم است.