هدف تربيت دندانپزشک عمومى است. دندانپزشک علاوه بر درک و به‌کارگيرى مسئوليت‌هاى متعالى و حرفه‌اى پزشکي، با کسب قابليت‌هاى علمى و عملى و با ارائهٔ خدمات خود در رفع کمبودهاى دندانپزشکى در زمينهٔ بهداشت، درمان و آموزش جامعه کوشش مى‌کند. همچنين در ارتباط با ساير اعضاء حرفهٔ پزشکى براى گسترش و پيشبرد علوم و فنون اين رشته آموزش مى‌بيند.


طول دوره مانند ساير دوره‌هاى دکتراى گروه پزشکى براى علوم پايه و اختصاصى و کارهاى عملى آزمايشگاهى و کلينيکى برنامه‌ريزى شده است. وجوه مشترک علمى وسيعى که اين رشته با رشتهٔ پزشکى دارد دندانپزشک را مهارت مى‌دهد تا با شناخت همه‌جانبهٔ ساختمان بدن و فيزيوپاتولوژى آن خدمات و درمان‌هاى لازم را در راستاى تخصصى خود ارائه دهد.


داشتن سلامت کامل جسمانى - روانى و قابليت انجام دادن کارهاى بسيار دقيق علمي، عملى و کلينيکى براى داوطلبان اين رشته ضرورى است. امکانات ادامهٔ تحصيل تخصصى فوق دکترا در رشته‌هاى مختلف دندانپزشکى در ايران وجود دارد.