هدف تربيت افراد مورد نياز لابراتوارهاى دندانپزشکى براى تأمين نيروى انسانى مراکز آموزشي، درمانى و خصوصى است. داوطلب بايد از قابليت کافى براى انجام دادن کارهاى دقيق و حساس لابراتوارى دندان‌سازى برخوردار باشد. طول دوره حداقل ۲ سال است و دروس به ‌صورت نظرى و عملى ارائه مى‌شود. فارغ‌التحصيل به ‌عنوان عضوى از گروه دندانپزشکى مى‌تواند در ساختن پروتزهاى دندان به دندانپزشک کمک کند.