هدف تربيت خلبانانى آشنا به زمينه‌هاى مختلف پروازي، مديريت پروازي، بررسي، تجزيه و تحليل علميات پروازي، راه‌اندازى تجهيزات پروازى موجود (مثل سيستم‌هاى آفندى و پدافندي، سيستم‌هاى ناوبرى هوائى و ...) در سازمان‌هاى مختلف کشورى و لشکرى است.


فارغ‌التحصيلان اين دوره جذب سازمان‌هاى مختلفى از قبيل سازمان هواپيمائى کشوري، هواپيمائى ايران، ارتش، هواپيمائى سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزى و ... خواهند شد و توانائى‌هاى زير را دارا مى‌شوند:


تأمين آموزش مورد نياز خدماتى بازرگاني، مديريت در کليه فعاليت‌هاى پروازى در زمينه‌هاى عمليات پروازي، ساخت، گسترش به‌سازي، نوين‌سازى سيستم‌هاى پروازى و غيره، تهيه و تدوين طرح‌ها، خط‌مشى‌ها، دستورالعمل‌هاى مورد نياز در جهت توسعه و جايگزينى سيستم‌هاى پروازي.


داوطلبان بايد در دروس فيزيک، رياضيات و زبان خارجه قوى و از سلامت کامل جسمانى و روانى برخوردار باشند. طول متوسط دوره ۴ سال است و دروس آن شامل دروس عمومي، پايه، اصلى و تخصصي، کارگاهى و کارآموزى است. از جمله دروس تخصصى اين دوره آئروديناميک، ديناميک پرواز، آشنائى با پرواز (نظرى و عملي)، پرواز مقدماتى (نظري، عملي) ساختمان هواپيما و هواشناسى (نظرى و عملي) است.