هدف تربيت افراد کارآمدى است که بتوانند زير نظر پزشکان و متخصصين در مراکز تشخيصى و درمانى پزشکى هسته‌اى و نيز مراکز آموزشى مرتبط، بيماران را در مورد چگونگى مصرف صحيح داروهاى راديواکتيو (راديو داروهاي) تجويز شده و حفاظت آنان در برابر اشعهٔ يون‌ساز، عملاً يارى نمايند. تربيت اين رده کاردانى با توجه به توسعهٔ کاربرد راديو داروها در تشخيص و درمان بيمارى‌ها و ضرورت تأمين نيروهاى کمکى مورد تصويب قرار گرفته است. طول اين دوره حداقل ۲ سال است و دروس به‌صورت نظرى و عملى ارائه خواهد گرديد.