هدف تربيت افرادى است که بتوانند در اجتماعات کوچک مستقر شده و پس از مطالعه و بررسى مشکلات بهداشتى منطقه با همکارى رده‌هاى مستعد در شهرستان‌ها طرق رفع مشکلات بهداشتى محيط نظير تأمين آب آشاميدنى سالم کمّى و کيفي، دفع صحيح زباله، شرکت در تهيه طرح‌هاى بهداشتي، به‌سازى اماکن عمومي، مبارزه با حشرات و ناقلين فعاليت نمايد و مردم را در دفع اين مشکلات راهنمائى و کمک کرده، اطلاعات و آمارهاى لازم را جمع‌آوري، طبقه‌بندى و کنترل کنند. طول متوسط دوره ۲ سال است. دروس به‌ صورت نظري، عملى و کارآموزى در عرصه ارائه مى‌شود.