هدف دوره تربيت کارشناس مواد غذائى است. فارغ‌التحصيلان اين دوره امور زير را مى‌توانند عهده‌دار شوند:


- ادارهٔ واحدهاى توليدى و آزمايشگاهي.


- کار در آزمايشگاه‌هاى مواد غذائى کارخانجات براى نظارت و کنترل در امور توليد و ساخت مواد غذائي.


- ادامهٔ تحصيل و تکميل دانش فنى در سطوح کارشناسى ارشد و بالاتر.


نياز جامعه به تهيه مواد غذائى سالم، بهداشتى و انتقال و گسترش تکنولوژى صنايع غذائى پيشرفتهٔ دنيا و حضور کارشناسان در امر نظارت و کنترل و ساخت مواد غذائى و کاهش ضايعات مواد غذائى اهميت و ضرورت اين دوره روشن مى‌شود.