هدف تأمين نيروى متعهد و متخصص جهت ارزيابى سيستم شنوائى و تعادل تعيين درجهٔ معلوليت و نيز تأمين کادر علمى مربوط است. طول دوره ۸-۷ ترم تحصيلى است. فارغ‌التحصيلان با استفاده از دستگاه‌هاى متفاوت و آزمايش‌هاى مختلف شنوائى مى‌توانند نوع و محل ضايعه در شنوائى و تعادل را تشخيص دهند، نوع سمعک را تعيين و تجويز کرده، مراحل تربيت شنيدارى را به منظور زبان‌آموزى افراد ناشنوا عملى سازند. فارغ‌التحصيلان در صورت پذيرفته شدن در آزمون ورودى دورهٔ کارشناسى ارشد (فوق ليسانس) مى‌توانند در رشته‌هاى شنوائى شناسي، زبان‌شناسى و کودکان استثنائى ادامهٔ تحصيل دهند.


هدف از تشکيل دورهٔ کارشناسى شنوائى شناسي، تربيت افراد متعهد و کارشناسى است که بتوانند مستقلاً از عهدهٔ حل مسائل و مشکلات شنوائى برآيند و قادر باشند به تنهائى ناراحتى‌هاى شنوائى را تشخيص و توان‌بخشى نمايند. به ‌علاوه با کسب معلومات پايه‌اى در امر تحقيق و پژوهش در امر شنوائى‌ شناسى وارد شوند.


فارغ‌التحصيلان اين رشته علاوه بر تونائى‌هاى فارغ‌التحصيلان کاردانى اين رشته، قادر به انجام آزمايشات تکميلى و تشخيص محل ضايعه در سيستم شنوائى گوش و اعضاء مربوطه، تعيين و تجويز و ارزيابى مشخصات الکترواکوستيکى سمعک و قالب مورد نياز هر فرد معلول، تشخيص کم شنوائي، تدريس براى افرادى که به نوعى نياز به اطلاعات اين رشته‌ها دارند، کمک و همکارى با ساير متخصصين در زمينه‌هاى شنوائى و تکلم، تحقيق و بررسى در زمينه‌هاى شنوائي، تشخيص عيوب دستگاه‌هاى شنوائى و کمک به رفع آن و ارائهٔ طرح و برنامه‌ريزى‌هاى لازم در زمينه‌هاى مربوط به شنوائى خواهند بود.