مجسمه‌سازى هنرى است با سابقهٔ طولاني، در گذر زمان آنجا که اثرى از هيچ‌يک از وسايل نوشتن و ضبط آثار و تجربه‌هاى انسانى نبود مجسمه‌سازى حضورى فعال داشته و به‌عنوان سند تاريخى بوده است. هدف از اين دوره تربيت افرادى کارآمد است که با داشتن بينش عميق هنرى و احساس مسئوليت نسبت به جامعه کمبودهاى متخصص در اين رشته را برطرف نمايند. طول اين دوره حداقل ۴ سال مى‌باشد و فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند در مؤسسات، شهردارى‌ها، هنرستان‌هاى هنرى و ... مشغول به کار شده و با همکارى مهندس ريخته‌گري، طراحى نشانه‌ها و ضرب سکه‌ها مشغول انجام خدمات شوند. با توجه به موارد زير ضرورت و اهميت اين رشته مشخص مى‌شود.


کمبود متخصص در اين رشته و ضرورت ارتقاء سطح هنر در جامعه و ضرورت تهيهٔ مجسمه و فرم‌هاى سمبليک براى موزه‌ها و شهرهاى جنگ‌زده و ميادين شهرها اهميت اين رشته را روشن مى‌سازد.