هدف تربيت افراد مؤمن، متعهد و تجهيز آنان به دانش، شيوه‌هاى مطالعه و پژوهشى بر روى جمعيت‌ها و گروه‌هاى انسانى است تا بتوانند به کارشناسان ذى‌ربط (مردم‌شناسي، جامعه‌شناسي، علوم اجتماعى و ...) در امر پژوهش‌هاى مردم‌شناسى و يافتن ارزش‌ها و نقاط ضعف و قوت جوامع يارى برسانند. طول اين دوره ۵/۲ سال است و دروس عمومي، پايه، اصلى و تخصصى است. بعضى دروس اصلى و تخصصى عبارت است از: هنر و تمدن اسلامي، آشنائى با مردم‌شناسى و روش‌هاى آن، مردم‌شناسى در آئينهٔ متون، مردم‌شناسى و ارتباط آن با ساير علوم. فارغ‌التحصيلان دوره با کسب اطلاعات و دانش عمومي، نظرى از يک‌سو و نيز کارآموزى عملى و ميدانى در زمينهٔ مطالعه و پژوهش ”مردم‌نگاري“ و ”مردم‌شناسي“ از سوى ديگر مى‌توانند دستيار و کمک کارشناس اين‌گونه پژوهش‌ها شده، بخشى از کار را به ‌عهده گيرند. همچنين قادر خواهند بود در مراکز سازمان‌ها و ارگان‌هاى پژوهشي، تحقيقاتى و فرهنگى ذى‌ربط و نيز موزه‌هاى مردم‌شناسى به ‌عنوان کمک کارشناس پژوهشى و با اداره کردن بخش‌هائى از واحدها مشغول شده، فعاليت کنند.