هدف تربيت افرادى است که بتوانند فاصلهٔ بين کارشناسان و سطوح پائين‌تر متخصص را در کارهاى موزه‌دارى پُر کرده و در موزه‌هاى دستيار کارشناسان باشند. فارغ‌التحصيلان اين رشته علاوه بر آشنائى با نيازها و الزامات يک موزه‌دار، شناسائى زمينه‌هاى عملى اين کار، خلاء تخصصى موجود را پُر کرده در زمينه‌هاى زير انجام وظيفه مى‌کنند. کار در بخش‌هاى اختصاصى يک موزه، ادارهٔ موزه‌هاى کوچک محلى و سيار، همکارى در ادارهٔ موزه‌هاى وابسته به سازمان ميراث فرهنگى کشور، همکارى با کارشناسان و موزه‌داران، کمک به راه‌اندازى و ايجاد موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، حراست آثار متنوع و متعدد فرهنگى و تاريخى و هنرى ارزشمندى که در موزه‌ها و مجموعه‌هاى کشور نگهدارى مى‌شود و نيز تکميل و گسترش آيندهٔ موزه‌ها براى پژوهش‌هاى علمى و تاريخى محتاج افراد واجد شرايط صلاحيت‌هاى علمى و فنى در سطوح گوناگون است.