دورهٔ کارشناسى موزه‌دارى يکى از دوره‌هاى آموزش عالى است که هدف آن تربيت کارشناسان موزه‌دار متعهد و متخصص است که با کارآئى و دانش نظرى و عملى بتوانند نياز کارشناسى موزه‌هاى کشور را در امر مطالعه و نگهدارى علمى و آثار و اشياء موزه‌اى برطرف و در رشد کمّى و کيفى موزه‌ها ايفاء نقش نمايند. طول متوسط دورهٔ کارشناسى موزه‌دارى ۵/۴ سال است و در مجموع تقريباً ۱۴۵ واحد درسى بايد گذرانده شود.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود با کسب دانش و مهارت‌هاى نظرى و عملى و آشنائى با امور ادارى و فنى موزه‌داري، در موزه‌هاى گوناگون عهده‌دار مطالعه و حفاظت فنى از آثار و اشياء موزه‌اى باشند. همچنين خواهند توانست با پژوهشگران مراجعه‌کننده به بخش‌هاى موزه براى مطالعه مستقيم آثار و اشياء همکارى لازم مبذول دارند. با توجه به تنوع موزه‌ها، دانشجويان دوره در سال‌هاى آخر به پژوهش در آثار و اشياء موزه‌اى و کارآموزى در موزه‌ها خواهند پرداخت تا بتوانند حسب علاقه و پيشرفت خود در يک زمينه جذب موزه متناسب با کارآموزى خود گردند. بدين‌ترتيب محل کار و خدمت فارغ‌التحصيلان، موزه‌هاى زير پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگى کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، موزه‌هاى پُست و تمبر و ... خواهند بود. اين فارغ‌التحصيلان خواهند توانست در برنامه‌ريزى براى توسعهٔ کمّى و کيفى موزهٔ محل کار خود و يا ساير موزه‌هاى کشور مشارکت نمايند و رابطهٔ موزه‌ها را با مؤسسات و مراکز علمى و پژوهشى و فرهنگى ديگر برقرار سازند و حسب ضرورت کارشناسان ساير علوم و فنون آزمايشگاه‌هاى تحقيقات و مرمت اشياء فرهنگى تاريخى را براى مطالعه و حفاظت علمى از آثار زير پوشش خود فراخوانى نمايند و با آنان همکارى داشته باشند.