هدف تربيت افرادى است که بتوانند فاصلهٔ تخصصى و اجرائى بين کارشناسان مرمت و عوامل اجرائى و کارگاهى در امور مربوط به حفظ و احياء بناها و بافت‌هاى تاريخى را پُر نمايد. طول اين دوره ۵/۲ سال مى‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين دوره نقش عمده‌اى در تهيهٔ طرح‌هاى تعميراتى بناها و محوطه‌هاى تاريخى ايفاء کرده و عملاً در ادارهٔ کارگاه مرمت و يا اجراء طرح‌هاى مرمتى شرکت نمايند. تعدد و تنوع اهميت بناها و محوطه‌هاى تاريخى از يک‌سو و ضرورت تأمين افراد واجد صلاحيت از نقطه نظر عملى و فنى از سوى ديگر و بالا بردن کيفيت توان اجرائى در اين زمينه ضرورت اين رشته، در سطوح مختلف از جمله کاردانى را ايجاب مى‌کند.