هدف تربيت افراد متعهد و مؤمن و تجهيز آنان به دانش، تجربه و کار عملى براى مشارکت در مطالعات و پژوهش‌ها و کاوش‌هاى باستان‌شناسى به‌عنوان عضو هيئت‌ها و کمک کارشناس است طول دوره ۵/۲ سال است. دروس به‌صورت عملي، پايه، تخصصى و اصلى است. بعضى دروس عبارت است از آشنائى باستان‌شناسى و آثار تاريخى پيش از اسلام ايران، هنر و تمدن اسلامي، سفال دورهٔ اسلامى ايران، باستان‌شناسى و آثار تاريخى دورهٔ اسلامى ايران.