کارشناسى شهرسازى عبارت از مجموعه‌ٔ آگاهى‌هاى علمي، فنى در سطح آموزش‌هاى عمومى حرفهٔ شهرسازى است. دانش‌آموختگان اين دوره قدرت اجرائى طرح سکونت‌گاه‌هاى شهرى و يا در حال شهرى شدن را در چارچوب آموخته‌هاى خود دارا بوده و آمادگى لازم را در تهيهٔ طرح‌هاى شهرى با گروه‌هاى تخصصى خواهند داشت.


کارشناسان شهرسازى با توجه به آموخته‌هاى خود مى‌توانند در نهادهاى مختلف شهرسازى کشور مانند دفاتر شهرسازى و فنى شهردارى‌ها، دفاتر فنى وزارت کشور، ادارات کل مسکن و شهرسازي، کارشناسى دادگسترى و ... به ‌کار مى‌پردازند.


برخى از دروس اصلى و تخصصى اين رشته عبارتند از: آمار و روش‌هاى کمّى در شهرسازي، آشنائى با مصالح و ساخت، اقتصاد شهري، مبانى و روش‌هاى برنامه‌ريزى شهري، روش تحقيق در شهرسازي، کارگاه آماده ‌سازى زمين و ... .