با توجه به توسعهٔ روزافزون علوم و تکنولوژى و نقش آن در نيروهاى مسلح، استفادهٔ بهينه از منابع موجود يا ابداعي، سيستم‌هاى مديريتي، عملياتى و پشتيبانى نيز گسترش يافته است و رشته‌هاى جديدى مانند مهندسى سيستم‌ها جهت برآورده شدن نيازمندى‌ها الزام‌آور شده است تا بتوان به ‌طور مطلوب‌تر واحدها و سازمان‌ها را اداره نمود.


رشتهٔ مهندسى سيستم‌ها با مسائلى از قبيل برنامه‌ريزي، سازماندهي، کنترل و هماهنگى فعاليت‌ها در راستاى استفادهٔ بهينه و مؤثر از منابع انساني، تجهيزات و تکنولوژى سروکار دارند.


دورهٔ آموزشى کارشناسى مهندسى سيستم‌هاى متشکل از دروس علوم پايه، دروس مهندسي، برنامه‌ريزى سيستم‌ها و دروس نظامى همراه با دروس علوم آزمايشگاهى به منظور تربيت کارشناسانى در امر برنامه‌ريزى و ادارهٔ سيستم‌ها در سازمان‌ها و نيروهاى نظامى تدوين گرديده است. فارغ‌التحصيلان قادر خواهند بود با به ‌کارگيرى روش‌هاى سيستماتيک و مدل‌هاى رياضي، مسائل تصميم‌گيرى را در سطح سازمان و واحدهاى نظامى تجزيه و تحليل نموده و بهترين رهنمود را در استفادهٔ بهينه از منابع انسانى و تجهيزاتى و عملکرد اجزاء متشکل سيستم‌ها ارائه دهند. برخى از دروس اصلى و تخصصى اين رشته عبارتند از: مهندسى ماشين، تئورى و آناليز تصميم‌گيرى مهمات و شيمى مواد منفجره، طرح سيستم‌هاى اطلاعاتى و کنترل مديريت، اصول و قواعد لازم، مهندسى سلاح و بالستيک و ... .


فارغ‌التحصيلان توانائى لازم در انتخاب تصميم بهينه از ميان راه‌کارهاى موجود يا ابداعي، قابليت و توانائى مناسب جهت فرماندهي، مديريت و کنترل و نظارت، قابليت و توانائى مناسب در شناخت و تجزيه و تحليل مسائل سازمانى و توانائى‌هاى ديگر را کسب مى‌کنند.