هدف تربيت کارشناس دبير فنى متخصص است که بتواند دروس فنى و کارگاهى دورهٔ چهار سالهٔ هنرستان‌هاى صنعتى را تدريس کند. طول دوره چهار سال است و دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصى (همراه کارآموزى و پروژه) اختيارى و تربيتى است. بعضى دروس اصلى و تخصصى اين دوره عبارتند از: نقشه‌بردارى و عمليات، مقاومت مصالح، زمين‌شناسى مهندسي، هيدروليک، تحليل سازه‌ها، سازه‌هاى بِتُن‌‌آرمه و ... .


فارغ‌التحصيلان علاوه بر توانائى تدريس دروس دورهٔ چهارساله هنرستان، توانائى تدريس پاره‌اى از دروس فني، کارگاهى و آزمايشگاهى دوره‌هاى کاردانى فنى رشتهٔ عمران را نيز در آموزشکده‌هاى فنى خواهند داشت. توانائى‌هاى ديگر فارغ‌التحصيلان به‌شرح زير است:


بررسى مشکلات آموزشى هنرجويان و ارائهٔ طريق به آنان، بررسى مشکلات تربيتى آنان و ارائهٔ راهنمائى‌هاى لازم، تهيه طرح درس‌هاى ضرورى براى هنرجويان، به‌کارگيرى لوازم کمک‌آموزشى در امر تدريس.