هدف از اين دوره تربيت افرادى است که در زمينه‌هاى برنامه‌نويسى ــ‌مسئوليت سايت‌هاى کامپيوترى‌ــ بهره‌بردارى و ارائهٔ خدمات داراى بينش، دانش و تونائى لازم در مورد تجزيه و تحليل بوده و بتوانند طرح‌هاى مهندسى را به‌ کار گيرند.


توسعهٔ روزافزون بهره‌گيرى از کامپيوتر در کليهٔ امور کشور از مجامع علمى تا محافل تجارى ضرورت تربيت نيروى انسانى متخصص در بهره‌گيرى از کامپيوترها به‌ نحوهٔ مطلوب اهميت و ضرورت اين دوره را ايجاب مى‌نمايند.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود با توجه به سرعت چشمگير تحولات کامپيوترى در دنيا به تطبيق توانائى‌هاى خويش پرداخته و بتوانند مشکلات اين صنعت را مرتفع سازند و در پست‌هاى برنامه‌نويسى کاربردى - صنعتي، راهبردى مراکز کامپيوترى و کاربرى برنامه‌هاى موجود خدمت نمايند.