هدف بالا بردن سطح آگاهى‌هاى اجتماعى و تربيت متخصصان علوم اجتماعى متعهدى است که پاسخ‌گوى نياز مراکز مختلف آموزشي، پژوهشى و خدماتى (تعاوني، فرهنگي، اداري، اجتماعي) باشند. اين دوره در پنج گرايش ارائه مى‌شود که عبارت است از پژوهشگرى علوم اجتماعي، تعاون و رفاه اجتماعي، برنامه‌ريزى اجتماعي، خدمات اجتماعى و مردم‌شناسي. طول متوسط دورهٔ هر گرايش ۴ سال است. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در گرايش ”پژوهشگرى علوم اجتماعي“ به‌عنوان محقق در سازمان‌هاى تحقيقاتى و سازمان برنامه و توسعه تحقيقات اجتماعى گرايش ”تعاون و رفاه اجتماعي“ به‌عنوان تعاون‌گر براى اشتغال در بخش تعاونى و در گرايش ”برنامه‌ريزى اجتماعي“ به‌ عنوان متخصص برنامه‌ريزى در مراکزى نظير وزارت برنامه و بودجه و در گرايش خدمات اجتماعى در ارگان‌هائى نظير هلال احمر، زندان‌ها، بنياد شهيد و در گرايش ”مردم‌شناسي“ که موضوع مطالعهٔ نهادهاى انسانى در جوامع مختلف است، به‌ عنوان پژوهشگر در اکثر وزارتخانه‌ها اشتغال ورزند.