در اين دوره علوم و فنون مربوط به ادارهٔ فنى امور کشتى‌ها آموزش داده مى‌شود و هدف تربيت افراد متخصص در حد کارشناس براى امور فوق است. آموزش اين دوره به ‌صورت دروس نظرى - عملى - کارآموزى به ‌علاوه کارورزى در روى کشتى است. فارغ‌التحصيلان اين دوره به‌ عنوان کارشناس آمادگى و صلاحيت هدايت فنى کشتى‌ها و ادارهٔ امور مربوط به تعمير، نگهدارى آنها و همچنين آمادگى قبول مسئوليت‌ها و مشاغل فنى مربوط به صنايع دريائى در کارخانجات کشتى‌سازى و سازمان‌هاى وابسته را خواهند داشت. با پيشرفت صنايع دريائى کشور و اولويتى که دولت براى توسعهٔ حمل و نقل دريائى در ايران قائل شده است و با توجه به گسترش ناوگان بازرگانى کشور و طرح ايرانى کردن پرسنل دريائى اهميت اين رشته روشن مى‌شود. علاقمندان اين رشته بايد از سلامتى جسم برخوردار و مايل به کار و مسافرت در درياها باشند.