هدف اين دوره تربيت کارشناس در زمينهٔ شناخت نحوهٔ عملکرد و چگونگى نگهدارى و بهره‌بردارى و تجزيه و تحليل و طراحى سيستم‌ها و مدارهاى الکترونيکى و مخابراتى است. دروس اين دوره ترکيبى از دروس عمومي، علوم پايه، و دروس اصلى مهندسى برق و دروس تخصصى الکترونيک و مخابرات است.


فارغ‌التحصيلان اين دوره داراى توانائى‌هاى زير خواهند بود:


- مهارت‌ کافى در حد بهره‌بردارى و نگهدارى و تعميرات سيستم‌هاى خارجى و فراهم نمودن زمينهٔ طراحى اين سيستم‌ها و اجراء آنها


- شناسائى تکنولوژى جديد و ارزيابى آنها و دارا بودن زمينهٔ لازم براى نوآورى


- سرپرستى و نظارت بر فعاليت کاردان‌ها و تنظيم برنامه‌هاى آموزشى کاردانى در زمينه‌هاى فوق‌الذکر


- شرکت در پروژه‌هاى تحقيقاتى صنعتى و بررسى‌هاى فنى در زمينه‌ٔ مخابرات


- برنامه‌ريزى و سرپرستى فعاليت‌هاى مربوط به آن


- تهيه گزارش‌هاى فنى و عرضهٔ پيشنهاد‌هاى اصلاحى به منظور بهبود کار