کاربرد فراگير ربات‌ها و توسعهٔ اتوماسيون در کارخانه‌ها به ‌همراه بهره‌گيرى از فن‌آورى پيشرفته اهميت روزافزون تربيت متخصصين رباتيک را ضرورى ساخته است. کشورهاى پيشرفته با استفاده از ربات‌ها در محيط‌هاى صنعتي، تحقيقاتي، دفاعى و نيز محيط‌هاى خطرناک نظير فضا و اعماق دريا و زمين موفقيت‌هاى درخشانى را کسب نموده‌اند.


دانشجويان اين رشته با يادگيرى دروس مورد نياز از رياضي، فيزيک، کامپيوتر، برق، الکترونيک و ديجيتال، کنترل و مکانيک آمادگى و مهارت‌هاى لازم جهت طراحى سيستم‌هاى رباتيک و اتوماسيون را تحصيل نمايند. شناسائي، تحليل، ارزيابى و کنترل فرآيندهاى توأم با حرکت از اهداف اصلى رشته محسوب مى‌گردد. با هدف افزايش توانمندى‌هاى فنى دانشجويان دروس عملى مشتمل بر دروس کارگاهي، آزمايشگاهي، کارآموزى و پروژه در برنامهٔ درسى اين رشته گنجانده شده است. امکان ادامهٔ تحصيل اين رشته در گرايش‌هاى تخصصى تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ ميسر است. دانش‌آموختگان اين رشته مى‌توانند در اجراء پروژه‌هاى تحقيقاتى و مدرنيزه کردن صنعت کشور و استفاده از رُبات‌ها در کارخانه‌ها همکارى نمايند.