هدف تربيت افرادى است که مفاهيم اصول نظرى و عملى روش‌هاى پژوهش در علم روانشناسى را فراگرفته، حداقل مهارت‌هاى حرفه‌اى را در يکى از گرايش‌ها: ”روانشناسى کودکان استثنائي“ و روانشناسى عمومي، روانشناسى صنعتى و سازمانى به‌دست آورند. طول متوسط دوره در هر گرايش ۴ سال است. فارغ‌التحصيلان گرايش ”روانشناسى و آموزش کودکان استثنائي“ تا حدى مى‌توانند کودکان استثنائى را تشخيص داده، به آموزش و بازپرورى آنان بپردازند و فارغ‌التحصيلان گرايش‌هاى ”روانشناسى باليني“ و ”روانشناسى عمومي“ مى‌توانند فعاليت‌هاى مقدماتى را تحت نظر متخصص در زمينه‌هاى تشخيص و درمان اختلالات روانى در مؤسسات عمومى و روانى و کلينيک‌هاى روانپزشکى و ساير مراکز شبيه آن عهده‌دار شوند. و يا تدريس روانشناسى عمومى را در آموزش و پرورش به‌عهده گيرند و يا به‌ عنوان روانشناس مدرسه در مدارس راهنمائى و ابتدائى همکارى کنند.