طرح و اجراء برنامه‌هاى عمران و مطالعات مربوط به زمين مستلزم وجود اطلاع دقيق مهندسى (مسطحاتي، ارتفاعي، چگونگي) به هنگام، به ‌صورت نقشه‌هاى گوناگون (ترسيمي، رقومي، تصويري) از منطقهٔ مورد عمل است. مجموعهٔ نقشه‌‌بردارى پاسخ‌گوى اين نيازها به‌ گونه‌اى هماهنگى با ديگر رشته‌هاى عمران است و هدف آن تربيت افرادى است که آگاهى علمى کافى و مهارت فنى لازم در زمينهٔ نقشه‌بردارى داشته باشند. داوطلبان ورود به اين رشته بايد در رياضيات (هندسه - مثلثات) فيزيک دورهٔ دبيرستان قوى بوده علاقه‌مندى و آمادگى جسمى (براى کارهاى صحرائى و ...) لازم را دارا باشند. بعضى دروس تخصصى اين رشته عبارتند از: راه‌سازي، تئورى خطاها، جغرافياى ايران، نقشه‌برداري، ژئودزى (جهت تعيين شکل زمين) فتوگرامترى زمينى و هوائى (عکس‌هاى هوائي) کارتوگرافي، هيدروگرافى (نقشه‌بردارى از بستر دريا)، پروژه و کارآموزى از جمله دروس اين دوره است. بعضى توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين رشته عبارتند از:


مديريت گروه‌هاى اجرائى و عمليات نقشه‌برداري، طرح و برنامه‌هاى سيستم‌ نقشه، محاسبات و برنامه‌ريزى در زمينه‌هاى مختلف فنى نقشه‌برداري، تدريس و آموزش در دورهٔ کاردانى (پس از طى دورهٔ مربوط به تعليم و تربيت).


امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا حد کارشناسى ارشد در داخل و در سطح بالاتر در خارج از کشور موجود است. سازمان نقشه‌بردارى و وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، سازمان آب، سازمان بنادر و کشتيراني، ادارهٔ جغرافيائى ارتش و سپاه و بخش خصوصى و ... از جمله محل‌هاى جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته است.


نظر دانشجويان: اين رشته از لحاظ آموزشى با نارسائى‌هائى نظير کمبود استاد و لوازم کار مواجه است. زيربناى کليهٔ کارهاى عمرانى نقشه‌بردارى است و با توجه به لزوم انجام دادن کارهاى عمراني، فارغ‌التحصيلان آن سريعاً مى‌توانند جذب بازار کار شوند. داوطلبان بايد به سختى کار در بيابان و کوهستان و شرايط سخت نقشه‌بردارى توجه داشته باشند.