اين رشته قبلاً به مهندسى راه و ساختمان موسوم بوده و به منظور تربيت مهندسان طراح، محاسبه و اجراء پروژه‌هاى ساختماني، صنعتي، راه‌سازى و تأسيسات آبى و نظارت بر حسن اجراء طرح‌هاى عمرانى در زمينه‌هاى فوق و همچنين همکارى با مهندسان مشاور يا محاسبه در زمينه‌هاى ياد شده، به‌ وجود آمده است. قسمت عمدهٔ دروس اين رشته را مجموعهٔ متنوعى از دروس نظرى و پروژه‌هاى طراحى تشکيل مى‌دهد و کنار آنها تعدادى دروس آزمايشگاهى و کارگاهى و نيز دو دورهٔ کارآموزى در طى دو تابستان پيش‌بينى شده است. با توجه به سياست‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى‌هاى دولت براى ايجاد ساختمان‌ها، راه‌ها، پل‌ها، سدها، نيروگاه‌هاى هسته‌اى و حرارتي، رفع نيازهاى عمرانى در زمينهٔ مسکن و تأسيسات آبى جهت تأمين آب آشاميدنى شهرها و روستاها همچنين بازسازى مناطق جنگ‌زده اهميت اين رشته مشخص مى‌شود. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در وزارتخانه‌ها (نظير وزارتخانه‌هاى راه و ترابري، مسکن و شهرسازى و نيرو) و شرکت‌هاى خصوصى و مهندسان مشاور به کارهاى طراحي، محاسبه و اجراء بپردازند. در شرايط حاضر فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در دوره‌هاى مختلف کارشناسى ارشد سازه (آناليز و طرح ‌سازه‌ها)، خاک و پِى (مطالعهٔ مسائل مربوط به رفتار خاک‌ها و محاسبات پِى‌ها)، راه و ترابرى (طرح راه‌ها و شبکهٔ ترابري)، سازه‌هاى آبى (طراحى سازه‌هاى هيدروليکى و مسائل آبى ديگر در ارتباط با سدها) در داخل کشور ادامه تحصيل دهند.


امکان ادامهٔ تحصيل در دورهٔ دکترىٰ در داخل و خارج از کشور وجود دارد. دارا بودن دانش قوى رياضى و فيزيک و توانائى جسمانى از ضروريات اين رشته است. حدود ۱۰ درصد از دروس اين دوره عملى است و از دروس تخصصى آن مى‌توان طراحى سازه‌هاى فولاد و بتن، پِى‌سازي، مکانيک خاک، مکانيک سيالات، هيدروليک و تحليل سازه‌ها را نام برد.