هدف اين دوره تربيت افرادى است که به دو زمينهٔ پزشکى و مهندسى آشنائى نسبى پيدا کرده و نقش خود را در کمک به تأمين بهداشت عمومى ايفاء کنند.


فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند وظايف زير را عهده‌دار شوند:


- نصب و راه‌اندازى دستگاه‌ها و وسايل پزشکى و تجهيزات فنى بيمارستان


- تعمير و نگهدارى تجهيزات بيمارستان


- مشاورهٔ فنى در سفارش دادن و خريد دستگاه‌هاى پزشکى


- کمک به کادر پزشکى در به‌ کارگيرى بهينه از دستگاه‌هاى پزشکى


- مسئوليت فنى و مهندسى بيمارستان و همکارى در پروژه‌هاى تحقيقاتى پزشکى


- کمک به طراحى برخى از دستگاه‌هاى پزشکى


اين دوره با توجه به گستردگى روزافزون سيستم‌هاى مهندسى در حيطهٔ بهداشتى و پزشکى از ضرورت و اهميت برخوردار است. طول دوره ۸ ترم متوالى است که به ‌صورت ۲ تِرم کارورزى و ۶ تِرم آموزشى برگزار مى‌شود.