هدف اين برنامه تربيت کارشناس دبير فنى است که توانائى تدريس دروس نظرى و عملى دورهٔ متوسطه رشتهٔ ماشين‌ابزار هنرستان‌هاى فنى را داشته باشد. فارغ‌التحصيلان اين دوره مهارت‌هاى لازم را جهت تدريس دروس فنى و کارگاهى دورهٔ متوسطه رشتهٔ ماشين‌ابزار هنرستان‌ها و برخى دروس فني، کارگاهى و آزمايشگاهى دوره‌هاى کاردانى فنى ماشين‌ابزار را دارا خواهند بود. فارغ‌التحصيلان پس از شروع به خدمت در وزارت آموزش و پرورش بايد دورهٔ کارآموزى در صنعت را به مدت حداقل ۲ ماه و بر اساس برنامهٔ تفصيلى ارائه شده طبق نظر آن وزارتخانه بگذرانند.