هدف تربيت افراد و تأمين نيروى انسانى متصصى و متعهد مورد نياز جامعه در زمينهٔ مددکارى اجتماعى است تا بتوانند علم و عمل را در رده‌هاى نوين حرفه‌اى مددکار اجتماعى را با اصول، ارزش‌ها و فلسفهٔ آن در بينش مکتب متعالى اسلام و بر مسائل انسانى و اجتماعى و فرهنگى جامعهٔ اسلامى ايران منطبق نموده و مراکز مددکارى و مشاوره را تقويت کنند.


در اين دوره ۱۳۵ واحد درسى به ‌صورت دروس عمومى ۲۰ واحد، دروس پايه و تخصصى ۹۱ واحد و کارآموزى ۲۴ واحد است. فارغ‌التحصيلان اين دوره داراى توانائى‌هاى ذيل خواهند بود.

مددکارى فردى

ارائهٔ خدمات حرفه‌اى به افراد و خانواده‌ها تا روابط اجتماعى سالم‌تر و مؤثرترى را دارا و قادر باشند با بهره‌گيرى از استعدادها، توانمندى‌ها، امکانات درونى و بيرونى خود و جامعه به حداکثر رشد مادى و تعالى معنوى و رضايت‌مندى حاصل از آن دست يافته و به ‌صورت مستقل و خودکفا و با کارآئى بيشتر به زندگى خويش ادامه دهند.

مددکارى گروهى

ارائه خدمات به افراد به منظور رشد استعدادها، ظرفيت‌ها و قابليت‌ها، بهره‌گيرى از روابط و فعل و انفعالات گروهى است، تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده به ‌نحو مطلوب‌ترى از عهدهٔ وظايف و مسئوليت‌ها فردى و اجتماعى خود برآيند.

مددکار جامعه‌اى

توسعه و تعميم خدمات مددکارى اجتماعى در جوامع مختلف به منظور تأمين نيازهاى اجتماعي، فرهنگى و رفاهى از طريق بسيج نيروها و جلب مشارکت‌ها عمومى و بهره‌گيرى از استعدادها و نيروهاى موجود جامعه است.