هدف تربيت کاردان مورد نياز در زمينهٔ مراقبت پرواز است. طول دوره ۲ سال و دروس آن، ترکيبى از مواد عمومي، پايه و تخصصى است و با توجه به نيازهاى سازمان هواپيمائى کشورى (ICAO) برنامه‌ريزى شده است. فارغ‌التحصيلان اين دوره آمادگى و مهارت‌هاى زير را خواهند داشت:


جلوگيرى از تصادم هواپيما و موانع موجود در فرودگاه‌ها، تسريع ترافيک و حفظ جريان منظم آن، ارائهٔ اطلاعات و توصيه‌هاى مفيد براى پرواز دقيق، کمک به هواپيماهائى که نيازمند به کمک، تجسس و نجات دارند.