کارشناسى علوم اقتصادى از شش گرايش اقتصاد نظري، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد صنعتي، اقتصاد پول و بانکداري، اقتصاد کشاورزى و اقتصاد حمل و نقل تشکيل مى‌شود. هدف آن تربيت کارشناسانى است که واجد شرايط ذيل باشند:


کسب بصيرت و بينشى در جهان‌بينى اسلام که از اصول و ضوابط مکتب اقتصادى آن سرچشمه گرفته باشد. قدرت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادى کشور و ارائهٔ طريق با همکارى کارشناسان ارشد، انجام وظيفه در سطوح مديريت اقتصادى واحد، آمادگى براى احراز مدارج علمى بالاتر به منظور کسب تخصص‌هاى بيشتر.


داوطلب علاوه بر تسلط در دروس آمار و رياضيات رشتهٔ رياضى - فيزيک دورهٔ دبيرستان بايد به تجزيه و تحليل مسائل اقتصادى علاقه‌مند و داراى استعداد کافى نيز باشد. بعضى از دروس تخصصى رشته عبارت است از: اقتصاد رياضي، اقتصاد مديريت، ماليهٔ بين‌المللي، برنامه‌نويسى کامپيوتر، تاريخ عقايد اقتصادى.