هدف آموزش و تربيت افرادى است که پس از طى يک دورهٔ آموزشى دو ساله ضمن تأمين نيازهاى فعلى گمرک ايران بتوانند قسمتى از نيروى انسانى مورد نياز بخش دولتى و خصوصى را به ‌ويژه در رابطه با اجراء قانون امور گمرکى و آئين‌نامهٔ اجرائى آن، مقررات صادرات و واردات و ديگر قوانين و مقررات مرتبط به گمرک را تأمين کنند. طول دوره دو سال است و گذراندن ۶ واحد دروس پيش‌دانشگاهى نيز الزامى است. همچنين در طول تحصيل دوره‌هاى کارآموزى نيز زير نظر مدرسان مرکز آموزش عالى امور اقتصادى و دارائى در واحدهاى گمرکى وجود خواهد داشت. دروس به ‌صورت عمومي، پايه و اختصاصى است که فارغ‌التحصيلان قادر به فعاليت‌هاى زير خواهند بود:


۱. ارائه خدمت مفيد و مؤثر در مشاغل تخصيص‌ يافته در رشته‌هاى شغلى ارزياب گمرک، مدير امور گمرکي، کارشناسى امور گمرکى (در صورت کسب تجارب و شرايط احراز) و ساير امور فنى و اجرائى گمرک ايران.


۲. انجام امور مؤسسات بازرگانى و صنعتى بخش‌هاى خصوصى و عمومى در اشتغال در آنها.