دورهٔ کارشناسى رشتهٔ علوم کامپيوتر يکى از دوره‌هاى آموزشى در نظام آموزش عالى است که به منظور تحقق اهداف زير ايجاد شده است:


- کسب آگاهى جامع از نظريه‌هاى علمى موجود در علوم کامپيوتر به نحوى که دانشجويان مفاهيم اين علم را درک و نظرات عميق آن را بالقوه کسب نمايند.


- آماده‌سازى دانشجويان و فارغ‌التحصيلان براى به‌ کارگيرى دانش کامپيوتر در حل مسائل بنيادى علوم کامپيوتر


- ايجاد پايه‌هاى علمى و تخصصى لازم در تعريف دقيق مسائل و پى‌گيري، حل و اجراء در مراحل طراحي، پياده‌سازى و اثبات منطقى صحت آنها جهت کاربردهاى کامپيوتر


- انطباق با روند تحولات علمي، تکنولوژى و اجتماعى در رابطه با کامپيوتر


- ايجاد ديدگاه‌هاى کلى و وسيع در رابطه با مطالبى که امکان بررسى عميق آن در دورهٔ کارشناسى ممکن نمى‌باشد.


پيشرفت سريع علوم کامپيوتر و گسترش روزافزون کاربرد آن در تحقيقات علمي، صنايع، اقتصاد، پزشکى و غيره ضرورت دستيابى و بهره‌بردارى هرچه بيشتر از اين علم را آشکار مى‌سازد. ايجاد چنين دوره‌اى در جهت پى‌ريزى علوم کامپيوتر و گسترش آن در جهت خودکفائى علمى و تکنولوژى کاملاً ضرورى و مؤثر مى‌باشد.


برخى از دروس اصلى و تخصصى اين رشته عبارتند از: اصول سيستم‌هاى کامپيوتري، طراحى و تحليل الگوريتم‌ها، اصول طراحى نرم‌افزار، زبان‌هاى برنامه‌سازى ذخيره و بازيابى اطلاعات و ... .