رشته‌هاى مذکور پنج رشته‌اى است که تنها در دانشگاه امام صادق داير بوده و دانشجوى مرد مى‌پذيرد. دانشجويان پس از پايان تحصيلات در اين دانشگاه حائز مدرک کارشناسى ارشد پيوسته در رشته‌هاى معارف اسلامى و اقتصاد، معارف اسلامى و حقوق، معارف اسلامى و علوم سياسي، معارف اسلامى و الهيات يا معارف اسلامى و مديريت خواهد شد. دانشجويان در هر يک از اين رشته‌ها علاوه بر گذرانيدن دروس تخصصى که همان دروس ساير دانشگاه‌ها در رشته‌هاى اقتصاد، مديريت، حقوق، علوم سياسى و الهيات است خود مطابق واحدهاى مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى در مقطع کارشناسى و کارشناسى ارشد بيش از ۱۸۰ واحد درسى در فقه، اصول، تفسير، تاريخ اسلام، منطق و اصول عقايد خواهد گذرانيد. به ‌علاوه با مطالعهٔ ۲۹ واحد در زبان عربى (شامل مکالمه و صرف و نحو) و نيز ۱۸ واحد در زبان خارجى (انگليسى يا فرانسه) با توانائى تکلم، نگارش و تحقيق به دو زبان عربى و انگليسى (يا فرانسه) را به ‌دست مى‌آورند. لازم به ذکر است که دانشجويان پس از اتمام دورهٔ کارشناسى چنانچه داراى معدل کل ۷۵ از ۱۰۰ (معدل ۱۵ از ۲۰) باشند، مى‌توانند مستقيماً وارد دورهٔ کارشناسى ارشد شوند. دانشگاه امام صادق (ع) تنها دانشگاهى است که مدرک کارشناسى ارشد پيوسته را با اوصاف نامبرده در رشته‌هاى فوق‌الذکر به فارغ‌التحصيلان خود اعطاء مى‌کند.