هدف اين دوره، تربيت کارشناس دبير فنى است که توانائى تدريس دروس نظرى و عملى دورهٔ متوسطه رشتهٔ اتومکانيک هنرستان‌هاى فنى را داشته باشد. کارشناسان اين رشته قادر خواهند بود، توانائى‌ها و مهارت‌هاى آموزشى و تربيتى حاصل از دروس عمومى و دروس تربيتى اين دوره را در تدريس خود اعمال کنند. همچنين ابعاد تخصصى مربوط به سوخت، برق، انتقال قدرت، شاسى و بدنه، موتور و تکنولوژى رشتهٔ اتومکانيک را درس بدهند. تدريس دروس‌ فنى و کارگاهى دورهٔ متوسطه رشتهٔ اتومکانيک هنرستان‌ها، تدريس پاره‌اى از دروس فني، کارگاه‌ها و آزمايشگاهى دوره‌هاى کاردانى فنى صنايع اتومبيل برعهدهٔ اين فارغ‌التحصيلان است.