هدف تربيت افرادى است که فاصلهٔ تخصصى بين مهندسى معمارى و سطح پائين تخصصى را در کارهاى طراحى و اجرائى پُر کنند و در زمينهٔ طرح و اجراء ساختمان در دفاتر فنى و کارگاه‌هاى ساختمانى دستيار مهندسان معمار باشند. مدت تحصيل حداقل ۲ است. بعضى دروس اصلى و تخصصى عبارت است از: ايستائي، تنظيم شرايط محيطي، روستا، ترسيم فني، نقشه‌برداري، تعمير و نگهدارى ساختمان. بين از دو سوم به‌ ويژه در نيم‌سال آخر تحصيل به ‌صورت عملى و کارگاهى است. با توجه به کمبود تخصص در زمينهٔ طرح‌هاى طراحان و لزوم پيوند بين مهندسان معمار و افراد بى‌تخصص، لزوم تربيت کاردان معمارى و در نتيجه ضرورت اين رشته به خوبى روشن مى‌شود. فارغ‌التحصيلان در زمينه‌هاى زير مى‌توانند به کار بپردازند:


- نظارت بر کارهاى اجرائى ساختمان و کمک به طراحى در جهت صحت و دقت اجراء کار.


- کار در دفاتر معمارى و کمک به طراح در جهت صحت و دقت اجراء کار.


- مديريت کارگاه‌هاى کوچک ساختمانى.